+14 645 11 55 kom. +48 505 125 334 biuro@simp.edu.pl

Szkolenia na diagnostów SKP

SIMP–AUTOMEX Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury i od ponad 20-tu lat prowadzi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów stacji kontroli pojazdów. Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów, (Dz. U. z roku 2014 r poz.1836). Zajęcia prowadzą wykładowcy – trenerzy posiadający uprawnienia zawodowe i tytuł „Wykładowcy SIMP”, specjaliści w zakresie badań technicznych pojazdów (z wieloletnią czynną praktyką zawodową diagnostów SKP). Szkolenia realizowane w naszym ośrodku pozwolą jej uczestnikom uzyskać wiedzę w zakresie diagnostyki samochodowej , właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów. W trakcie prowadzenia takiego kompleksowego kursu, na wybrane szkolenia specjalistyczne mogą dołączyć diagności, którzy chcą uzupełnić swoje uprawnienia.

Materiały szkoleniowe i pomoc dydaktyczna

Absolwentom naszych szkoleń do momentu zdania egzaminu państwowego zostaje udostępnienia po zalogowaniu, internetowa aplikacja na naszym serwerze na której podczas nauki generują zestawy do rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych ( pod adresem: https://moodle.simp.edu.pl/ – baza 1200 pytań testowych i 40 opisowych) . Kursanci w cenie szkolenia otrzymują również wydany przez nas podręcznik – pt “Niezbędnik diagnosty SKP ” (540 stron A4), zawierający komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz w rozdziale III materiały pomocnicze w badaniach technicznych. Poza tym po szkoleniu a przed egzaminem państwowym nasi trenerzy bez dodatkowych opłat prowadzą indywidualne konsultacje w stacjach kontroli pojazdów w których na co dzień pracują., gdzie można dodatkowo min. dopytać i wyjaśnić niejasne, zagadnienia z którymi się kursanci spotkali np. podczas zdawania egzaminu. Oferujemy również naszym absolwentom wsparcie w zakresie bezpłatnych porad techniczno – organizacyjnych już podczas ich pracy na stanowisku diagnosty SKP.

Realizacja szkolenia

Zajęcia odbywają się w ciągu 8 tygodni w piątki od godz.16.30 do 20.30 i soboty od godz. 8.00 – 16.00 , czyli razem 16 dni – 116 godzi . Zajęcia teoretyczne oraz praktycznych zakończone są pisemnym i ustnym sprawdzeniem wiadomości. Jeżeli jest taka potrzeba to zapewniamy pomoc osobom przyjezdnym w znalezieniu taniego noclegu w miejscu realizowanego szkolenia. Szkolenia prowadzimy aktualnie na terenie 5 województw.

Możliwość dofinansowania szkoleń 

Ponieważ jesteśmy jednostką oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, można wiec uzyskać dofinansowania kosztów udziału w naszych szkoleniach. Aktualnie dofinansowania możliwe są dla uczestników szkoleń realizowanych min. w ramach programów – Krajowy Fundusz Szkoleniowy i Kierunek Kariera Zawodowa. Szczegółowe informacje można uzyskać dla KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy a dla KKZ w Wojewódzkim Urzędzie Pracy stosownym do miejsca zamieszkania kandydata na szkolenie lub jego pracodawcy.

Wymagania dla kandydatów na diagnostów

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, daje możliwość wykonywania zawodu diagnosty osobie, która:

1. Posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę.

2. Odbyła wymagane szkolenie (kurs na diagnostę samochodowego, zgodny z wytycznymi ustawy).

3. Zdała egzamin kwalifikacyjny (w części teoretycznej i praktycznej) przeprowadzany przez egzaminatorów Transportowego Dozoru Technicznego.

Ad. 1. Na podstawie Art 84 ust 2b ustawy Prawo o ruchu drogowym przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

    Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Ponadto zgodnie z nowym art. 84 ust. 2e w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki będzie się wliczało praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów. 

    Wykształcenie średnie branżowe wynika z wprowadzonej w ostatnim czasie reformy edukacji. Dwustopniowa szkoła branżowa zapewnia realizację kształcenia zawodowego. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik szkoły zasadniczej (I stopień) i technikum (II stopień).

WYBIERZ SZKOLENIE